Kellele ja kuidas?

Fondist on oodatud raha taotlema nii juba tegutsevad osaluskogud, õpilasesindused ja teised noorteühendused kui ka mitteformaalsed noortegrupid ja noorteaktiivid, kes alles alustavad oma tegevusega.

Laiemalt toetame projekte uute osalusvõimaluste loomiseks ja noorte osaluse valdkonnas tegutsevate noorteühenduste (sh osaluskogude) vahelise koostöö arendamiseks. Toetustel puudub otsene ülem- ja alampiir, kuid keskmiselt on jäänud need 500€-1000€ juurde.

Kõik rahastatavad tegevused peavad vastama vähemalt ühele alljärgnevatest eesmärkidest:

1. Uute osalusvõimaluste loomine

Uued osalusvõimalused on erinevad kooslused, kus noored saavad enda arvamust avaldada ja kohalike otsuseid mõjutada. Osalusvõimalused võivad olla nii traditsioonilised (näiteks noortevolikogu või õpilasesindus) kui ka mittetraditsioonilised osalusvorm (näiteks erinevad e-lahendused ja mitteformaalsed sündmused)

Ideed projektitegevusteks: noortevolikogu loomise seminar, e-osalusvormide loomine, noorte kohtumised otsustajatega, erinevad osalussimulatsioonid, osaluskohvikud.

2. Noorte osalusvaldkonna võrgustikutöö

Noorte osalusvaldkonna võrgustikutöö projektide eesmärgiks on koostöö arendamine erinevate partneritega ja üksteisega kogemuse vahetamine. Omavahelisi võrgustikuprojekte võivad teostada näiteks noortevolikogud, noorteühendused, õpilasesindused või mitteformaalsed noortegrupid.

Ideed projektitegevusteks: koostöökohtumised noorteühenduste juhtide vahel, erinevad ühisseminarid ja koolitused, omavaheline heade praktikate jagamine, külastused teiste omavalitsuste noorte tegevustega tutvumiseks.

Järgmine taotlusvooru tähtaeg on 2019. aastal. Taotlusvorm ja soovi korral lisadokumendid tuleb saata taotlustähtajaks digiallkirjastatuna e-posti aadressile projektifond@enl.ee

Täiendavat informatsiooni fondi kohta on võimalik lugeda siit.

TO-DO list

Kontakt

Osalusprogrammi juht
Heiki Viisimaa
+372 5835 5559

heiki@enl.ee