Kellele ja kuidas?

Kui sa oled kohalik osaluskogu, õpilasesindus, kes tahab enda koolis uuel viisil koolikaaslaseid kaasata või lihtsalt kamp noori, kelle sooviks on enda kodukohas midagi ära teha, siis Noorte Osaluse fond on teile!

Laiemalt toetame noorte osalusega seotud tegevusi, näiteks noortele uute osalusvõimaluste loomine, noorte mõttetalgute korraldamine, noorte informeerimine kohalikest valimistest, osaluskogude koostöökohtumised, koolitused, seminarid, koosolekud jne. Toetustel puudub otsene ülem- ja alampiir, kuid keskmiselt on jäänud need 500€-1500€ kanti.

Kõik rahastatavad tegevused peavad vastama vähemalt kolmele alljärgnevatest eesmärkidest:

Uute osalusvõimaluste loomine. Uued osalusvõimalused on näiteks noortevolikogud ja noorteaktiivid ning erinevad teised kooslused läbi mille saavad noored oma arvamust regulaarselt avaldada.

Osalusvaldkonna arendamine – tegevus aitab kaasa osaluse valdkonna populariseerimisele, soodustab valdkonna seotust ning aktiviseerimist.

Noorte valimisaktiivsuse tõstmine ja demokraatia põhimõtete tutvustamine (pidades eeskätt silmas 2017. aasta kohalike omavalitsuste valimisi, kus saavad esmakordselt valida noored alates 16. eluaastast)

Kodanikuühiskonnas kaasa rääkimine – tegevus tõmbab tähelepanu ühiskonnas aktuaalsetele teemadele ja/või probleemidele ning innustab noori mõtlema ühiskonnas olulistele teemadele.

Noorte poolt kohalike probleemide kaardistamine ja neile lahenduste leidmine

Osaluskogu kui organisatsiooni jätkusuutlikkuse tagamine (m.h. koostöö ühe või mitme teise osaluskoguga, noorteühinguga, kohaliku omavalitsuse ja/või maavalitsusega; osaluskogu demokraatlike valimiste korraldamine)

Suurendatakse osalust ja lähtutakse eekätt noortevaldkonna arengukava 2014-2020 esiletoodust, et osaluse suurendamiseks peab arendama harjumusi kaasarääkimiseks ja teadvustama osaluskogemusest õppimist. Väärtustatakse ka mitteosalejate arvamuse teadasaamist ja arvestamist

Taotluse esitamiseks on kaks viisi. Kõigil noortel on võimalik fondist taotleda raha projektipõhiselt. Olemasolevatel osaluskogudel on võimalik lisaks eelnevale taotleda rahastust ka oma aasta tegevuskava esitades.

Järgmine taotlusvooru tähtaeg on 1. oktoober 2017 kell 23.59. Taotlusvorm ja lisadokumendid tuleb saata taotlustähtajaks digiallkirjastatuna e-posti aadressile projektifond@enl.ee

Täiendavat informatsiooni fondi kohta on võimalik lugeda siit.

TO-DO list

Kontakt

Osaluskogude koordinaator
Heiki Viisimaa
+372 5835 5559

heiki@enl.ee